บีโอไอส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้กำหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ Special Economic Development Zones (SEZ) ขึ้นรวม 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ในอำเภอและตำบลที่กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจุบันธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากเริ่มสนใจไปลงทุน ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากสามารถเข้าถึงแรงงานจำนวนมาก และสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งนำเข้าสินค้าต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยได้สะดวก
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการที่รองรับการขยายตัวของชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านภาษี การอำนวยความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ การตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เป็นต้น โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร เช่น มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ บีโอไอ ได้แบ่งสิทธิประโยชน์สำหรับกิจการที่ลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีกิจการทั่วไป ซึ่งมีกว่า 200 ประเภทกิจการ มีรายละเอียดประเภท ดังนี้
2. กรณีกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น มีรายละเอียดประเภทกิจการ ดังนี้

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

1. กรณีกิจการทั่วไป 2. กรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 8 ปี
หากเป็นกิจการในกลุ่มซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีอยู่แล้ว ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกได้ ร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครองที่ดิน การนำช่างฝีมือต่างด้าวมาทำงาน เป็นต้น