เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

8 มีนาคม 2560
1,926

ความปลอดภัยในการทำงาน กับความรับผิดชอบของธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจ นอกจากจะมีหน้าที่ในการบริหารธุรกิจให้มีกำไร มีการเติบโตแล้ว ในการบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ท่านจะต้องคำนึงถึงพนักงานทุกระดับชั้นที่ประกอบกันขึ้นเป็นองคาพยพของธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้เป็นปกติประจำวัน

การดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน สามารถสร้างผลงานที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่สุด คงจะเป็นเรื่องของการให้ค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบพนักงาน สะท้อนผลงานที่ทำให้กับบริษัท

ต่อมาก็คงเป็นเรื่องของสวัสดิการที่นอกเหนือไปจากค่าจ้างเงินเดือน ที่จะช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งจะรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานด้วย ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควรแก่สถานภาพ ซึ่งก็จะทำให้พนักงานไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต ทั้งของตนเอง และของสมาชิกครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบที่อยู่ที่บ้าน สามารถทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

แต่ยังมีเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงอีกบางส่วน ที่ละเลยถึงเรื่องของสภาพที่เหมาะสมในการทำงานของพนักงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน

แม้ว่าเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเรื่องที่กฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังคงเกิดเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆ ในการทำงานเป็นข่าวให้เห็นกันอยู่เนืองๆ

ซึ่งอุบัติเหตุบางครั้งก็เกิดขึ้นเนื่องจากความหละหลวมไม่ระมัดระวังของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเอง แต่ในหลายๆ ครั้งมักจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่งาน

เมื่อบริษัท ได้แสดงถึงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในเบื้องต้น ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงานใช้แล้ว ความรับผิดชอบต่อไปของบริษัท ก็คือ การจัดอบรมให้พนักงานได้ทราบถึงอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการทำงาน และวิธีการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในระหว่างการทำงานขึ้นได้

และจะต้องกำหนดมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ มักจะมุ่งหาความสะดวกสบายก่อน เคยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทุกครั้ง แต่เห็นว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้น ก็จะใช้ความสะดวกสบาย ละเลยการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย โดยลืมนึกถึงว่า อุบัติเหตุมักจะขึ้นเสมอเมื่อไม่ได้ระวังตัว

แม้กระทั่ง ในงานที่ต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในระดับสูง เช่น งานในห้องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยพัฒนา ก็ยังพบว่า มักจะเกิดอันตรายจากการใช้สารเคมีขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานเสมอ

จะเห็นได้ว่า ในการบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเรื่องที่ธุรกิจที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และต้องการพัฒนาให้ธุรกิจเดินไปตามแนวทางของความยั่งยืน จะละเลยไม่ได้

เพราะพนักงานที่ทำงาน ก็จะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคมไปด้วยในขณะเดียวกัน การทำให้เกิดสวัสดิภาพแก่พนักงาน ก็จะหมายถึงว่า ธุรกิจได้มีส่วนช่วยในการสร้างสวัสดิภาพให้กับสังคมและชุมชนในวงกว้างเช่นกัน

 

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26