เรวัต ตันตยานนท์

Knowledge Community SMEs

22 กุมภาพันธ์ 2560
1,255

จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นรูปธรรม

ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจจำนวนมากเป็นผู้ที่มีจิตใจดี ต้องการทำธุรกิจที่ตนรับผิดชอบให้เป็นธุรกิจที่มีจิตใจดีเช่นกัน

แต่ยังอาจไม่ทราบว่า แนวทางที่ธุรกิจต่างๆ ในระดับสากลนำมาใช้เพื่อแสดงให้คู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือติดต่อกับธุรกิจได้ทราบในเบื้องต้นถึงเจตนารมณ์ในระดับบริษัทว่า เป็นธุรกิจที่มีจิตใจดี ก็คือ การกำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยแสดงให้รู้ทั่วไปว่า นี่คือแนวปฏิบัติที่บริษัทยึดมั่นและนำมาใช้ประกอบในการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและจริงจัง

โดยส่วนใหญ่แล้ว ประเด็นสำคัญที่ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจจากประเทศที่เจริญแล้ว ต้องการจะทราบถึงระดับของความเป็นธุรกิจที่ดี ที่พอจะคบค้าสมาคมกันได้อย่างยั่งยืน เขาก็จะดูจาก ข้อความที่เราเขียนไว้เป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทของเรานั่นเอง

ดังนั้น การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ควบคู่กับเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจในสมัยใหม่นี้จะต้องให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการขยายตัวออกสู่ต่างประเทศ

ในระดับสากล ธุรกิจต่างๆ มักจะคำนึงถึงเรื่องที่ถือว่า ธุรกิจที่ดีจะต้องกำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ในเรื่องต่อไปนี้ เช่น

–   นโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยไม่ผิดกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ยอมรับกันในธุรกิจวงการเดียวกัน ไม่ทำอะไรที่แปลกแยกออกจากธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันมา

–   นโยบายต่อการทำธุรกิจที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งอย่างเป็นธรรม

–   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงสวัสดิภาพ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ และการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานของบริษัท

–   นโยบายในการรักษาความลับทางธุรกิจ

–   นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

–   นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้สินบนทางธุรกิจและการฟอกเงินรวมถึงแนวทางการป้องกัน เช่น การส่งเสริมระบบการแจ้งเบาะแส หรือ การให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblowers)

–   นโยบายในดารดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

–   ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้น ธุรกิจที่ต้องการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของตนเองขึ้นมา จึงควรพิจารณาว่า ได้คำนึงถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้และแสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของตนไว้ด้วยหรือไม่

จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนแรกสุดของการแสดงเจตนารมณ์ของการเป็นธุรกิจที่ดี ก็คือ การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบในวงกว้าง

แต่การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นเอกสารเผยแพร่อย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอที่จะแสดงตนว่าเป็นธุรกิจที่มีจิตใจดี จำเป็นที่ธุรกิจจะต้องจัดให้มี ระบบ มาตรการ หรือวิธีการควบคุม ที่เป็นกิจลักษณะว่า ได้มีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

แนวทางต่างๆ ที่สามารถทำได้ เช่น

–   มีระบบติดตามการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้ประกาศไว้

–   มีระบบการอบรมหรือให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

–   มีช่องทางให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจได้

–   มีระบบหรือวิธีการที่ชัดเจนในการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดซ้ำในกรณีที่พบการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของธุรกิจ

–   มีการรายงานหรือเปิดเผยกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การกระทำผิดในเรื่อง คอร์รัปชั่น สินบน การฟอกเงิน หรือการกระทำที่อาจส่อไปในทางเสื่อมเสียต่อธุรกิจ ต่อบุคคลทั่วไปให้รับทราบ

–   การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กร หน่วยงาน หรือสมาคมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในวงการธุรกิจ

–   ฯลฯ

การที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างโปร่งใส และแสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง

นอกเหนือไปจากการแสดงว่าเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นคนใจบุญสุนทาน หรือมีจิตใจดี เป็นการส่วนตัว เท่านั้น!!!!

               

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26