รศ.วิทยากร เชียงกูล

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "ปฏิรูปประเทศไทย"