ปาริชาติ จิรวัชรา

พาร์เนอร์ ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง
ดีลอยท์ ประเทศไทย