จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

Think SmartBiz

 • 19 พฤษภาคม 2561

  Logistics กับ Service 4.0

  ในอดีตการขนส่งและกระจายสินค้าในประเทศ ถือว่าเป็นกระบวนการทางธุรกิจหนึ่งซึ่งบริษัทขนาดใหญ่มักจะดำเนินการเอง

 • 26 เมษายน 2561

  โรงงานไร้แสง แรงงานไร้ความหมาย

  ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะใหม่ที่สูงขึ้น เน้นการปฏิบัติจริงที่อิงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

 • 8 เมษายน 2561

  ส่งเสริมคนให้ก้าวหน้า พัฒนาองค์กรให้ก้าวไกล

  องค์กรทั่วไป องค์กรที่แข่งขันได้ องค์กรชั้นนำ คงไม่มีความหมายเท่ากับการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ (Adaptive Organization)

 • 26 มีนาคม 2561

  มุ่งหน้าสู่ Mass Customization

  ในโลกธุรกิจพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง สิ่งที่อยู่คู่กัน จำต้องปรับตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 17 มีนาคม 2561

  สื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคม 4.0

  เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) การใช้ Smart phone ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มากกว่าการสื่อสารด้วยซ้ำ

 • 11 มีนาคม 2561

  การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม

  การเพิ่มคำว่า “นวัตกรรม” ไว้ในค่านิยมขององค์กร หมายถึงการสื่อสารกับพนักงานทั่วไปว่าทุกคนจะต้อง “กล้า” มากกว่า “กลัว”

 • 3 มีนาคม 2561

  ผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรม

  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศที่สอดรับกับบริบทและแนวโน้มใหม่ของโลก โดยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล

 • 18 กุมภาพันธ์ 2561

  IoT ฝูงผึ้ง เชื่อมทุกสรรพสิ่ง

  ถ้าเราเห็นคนคุยกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น หลอดไฟ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ก็อย่ามองว่าเขาบ้าหรือเพี้ยนเป็นอันขาด

 • 11 กุมภาพันธ์ 2561

  เปลี่ยนปัญหาใกล้ตัว ด้วยปัญญาของเรา

  ปัญหา หรือ problem เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามากๆ ไม่มีใครไม่มีปัญหา และไม่มีใครไม่เคยบ่นหรือพูดถึงมัน

 • 4 กุมภาพันธ์ 2561

  ออกจากจุดเดิม เริ่มต้นธุรกิจใหม่

  นอกจากสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรเดิมต่างเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ

 • 21 มกราคม 2561

  นวัตกรรมกับความสามารถพึงประสงค์

  ในการกำหนด competency คนในองค์กร ควรระบุตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน

 • 21 มกราคม 2561

  ค่านิยมใหม่ ให้องค์กรก้าวสู่นวัตกรรม

  เท่าที่สำรวจมาในปัจจุบันค่านิยมขององค์กรเริ่มมีการนำคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)” เข้ามาไว้เป็นองค์ประกอบหลักตัวหนึ่ง

 • 7 ธันวาคม 2560

  รุกหรือรับกับ 'Digital Transformation'

  ในช่วงที่ผ่านมามีผู้บริหารหลายองค์กรสอบถามผมเข้ามา เกี่ยวกับการประเมินความพร้อมขององค์กรหรือระยะการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัล

 • 5 พฤศจิกายน 2560

  ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่เป็นนวัตกรรม

  ถ้าเป็นนวัตกรรมในกระบวนการผลิตคนมักจะไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องภายในที่แต่ละโรงงานไม่ได้เผยแพร่หรือสื่อออกมาให้สาธารณะได้ทราบ