ธีรวัฒน์ ขวัญใจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คอลัมน์กฎหมายกับการพัฒนา

  • 23 พฤศจิกายน 2560

    บริษัทจำกัดคนเดียวกับธุรกิจ SMEs

    ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีบทบาทเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์รอบวัน

rss