Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

โครงการแคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข Happy Kid Money Camp Project #4

Top หลักการและเหตุผล

อาจเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองมักให้เงินลูกหลานเพื่อใช้จ่าย ตั้งแต่ลูกหลานยังเป็นเด็กเล็กๆ เด็กๆ จึงมักมีความสุขจากการ “ใช้เงิน” ทั้งที่ยัง “หาเงิน” ไม่ได้ ซึ่งการใช้เงินโดยไม่รู้จักการบริหารจัดการการเงินอย่างถูกต้อง อาจเป็นการ “ทำร้าย” เด็กๆ ทางอ้อม อย่างที่ใครหลายคนคาดไม่ถึง ยิ่งในยุคบริโภคนิยมอย่างในปัจจุบัน การไม่รู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของตนเอง การใช้จ่ายเงินโดยไม่มีเป้าหมายทางการเงินที่ดี การไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพิ่มมูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินัยทางการเงิน อาจทำให้เด็กๆ ต้องกลายเป็นทาสของเงินไปอย่างไม่ทันตั้งตัว

ดังนั้น เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี “ความสุข” และมีอนาคตที่มั่นคง การวางแผนการเงินจึงเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็ก เด็กๆ ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษาเงินอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสุขอย่างแท้จริงในการใช้ชีวิตในยุคบริโภคนิยมและจะสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตให้แก่เด็กๆ ได้อย่างยั่งยืน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ผู้นำด้านข่าวหุ้น การเงิน และเอสซีจี ได้มองเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการค่ายการเงินสำหรับเยาวชนภายใต้ชื่อ “แคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข” หรือ “Happy Kid Money Camp Project” ขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2552 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 เพื่อสร้างเสริมความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องให้แก่เด็กๆ โดยเน้นการสร้างทักษะชีวิตด้านการเงินส่วนบุคคลให้เด็กๆ อย่างครบวงจร เพื่อสร้างความฉลาดทางการเงินและรู้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนานและเกมส์ที่น่าสนใจมากมาย โดยหวังว่าทักษะเหล่านี้จะสร้างฐานคิดอันแข็งแกร่งให้เด็กๆ เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ปรากฏว่า โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงเป็นที่มาของการเดินทางต่อเนื่องสู่ โครงการ Happy Kid Money Camp Project # 4 ซึ่งได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและมีบรรยากาศที่สนุกสนานไม่น้อยกว่าแคมป์ครั้งแรก พร้อมกับการผลิตสื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการจัดการเงินอย่างง่ายและการมีทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้เงิน การใช้ชีวิตในรูปแบบพ็อคเกตบุ๊คแนวการ์ตูนความรู้ชื่อ “ไดอารีเศรษฐีน้อย 100 เรื่องรวย+” สำหรับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติ หรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้จบกิจกรรมแคมป์ไปแล้ว

Top วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ถูกต้องแก่เด็กๆ
 • เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออม การลงทุน และการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
 • เพื่อปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดีให้แก่เด็กๆ ตลอดจนทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 • เพื่อฝึกทักษะการคิด การวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่มเด็กๆ ที่เข้าค่ายร่วมกัน
 • เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและขยายผลโครงการให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพของผู้เข้าร่วมโครงการในระยะยาว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม
 • ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการแคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข ทั้งนี้ พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและเล่าความฝันหัวข้อ "โตขึ้นจะเป็นอะไร และอยากเก่งแบบใคร" เรียความประมาณ 10 บรรทัด

จำนวนที่รับสมัคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 – ปีที่ 6 จำนวน 60 คน

วิทยากร

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ คอลัมนิสต์ Financial Intelligence นสพ.กรุงเทพธุรกิจ นักเขียนแนวพุทธศาสตร์การเงินคนแรกๆ ของเมืองไทย

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันปฏิบัติการ

20 - 21 ตุลาคม 2555 (ไปเช้า-กลับเย็น) เวลา 08:00 – 17:00 น. สถานที่ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เอสซีจี (อาคาร 6 ชั้น 2 ห้องแก่งคอย)

การเดินทาง / แผนที่ SCG

คลิก! ดูแผนที่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG) การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีบางซื่อ

Top กำหนดการแคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข

กำหนดการแคมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2555

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:35 น. เปิดค่าย..ทักทายชาวแคมป์
09:35 - 10:45 น. Show Off Show Act
10:45 – 11:00 น. - - พักยก รับประทานอาหารว่าง - -
11:00 – 12:30 น. ติดอาวุธความฉลาดทางการเงิน
12:30 – 13:30 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -
13:30 – 14:45 น. ปริศนาเขาคือใคร ?
14:45 – 15:00 น. - - พักยก รับประทานอาหารว่าง- -
15:00 – 17:00 น. ค้นหาตัวตน "ฉันคือใคร?"
17:00 – 17:15 น. สรุปภาพรวมค่ายวันแรกและพร้อมรับกับกิจกรรมค่ายวันที่สอง
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 น. นัดแนะเตรียมตะลุยฐานการเงินทั้งแปด
09:30 – 12:00 น.
 • ฐานที่ 1 รัดเข็มขัดประหยัดงบ
 • ฐานที่ 2 ครอบครัวมั่งคั่ง ฉลาดลงทุน
 • ฐานที่ 3 รู้ภาษี มีเงินเหลือ
 • ฐานที่ 4 รอบรู้เรื่องสถาบันการเงิน

-- พักยก รับประทานอาหารว่าง ช่วง 10:45 -11:00 น. --

12:00 – 13:00 น. - - รับประทานอาหารกลางวัน - -
13:00 – 15:30 น.
 • ฐานที่ 5 Money Jigsaw
 • ฐานที่ 6 Smart Shopping
 • ฐานที่ 7 Miracle of Time
 • ฐานที่ 8 ฉลาดคิดเศรษฐกิจพอเพียง
15:30 – 15:45 น. - - พักยก รับประทานอาหารว่าง - -
15:45 – 16:00 น. กิจกรรม "หนูได้เรียนรู้ว่า....."
16:00 – 17:00 น. พิธีปิดค่าย ประกาศผลรางวัลแชมป์เศรษฐีตัวนิด ฉลาดคิด ฉลาดสุข พิธีมอบเกียรติบัตร
Top สมัครร่วมกิจกรรม

ขณะนี้เราได้ปิดรับสมัครแล้วครับ!